Մեր մասին

Առաքելություն

Մեր առաքելությունն է նպաստել ՀՀ ֆինանսավարկային համակարգի  զարգացմանը` վարկային կազմակերպությունների ներուժի առավել ամբողջական և արդյունավետ կիրառման միջոցով:


Գործունեության ոլորտներ

 • Մասնակցություն ֆինանսաբանկային ոլորտի և վարկային ինդուստրիայի վերաբերյալ օրենսդրական նախաձեռնություններին և քննարկումներին,

 • Հանդես գալ վարկային ինդուստրիայի ռազմավարական խնդիրների վերաբերյալ առաջարկություններով,

 • ֆինանսաբանկային և վարկային ինդուստրայի վերաբերյալ տնտեսագիտական վերլուծությունների և հետազոտությունների իրականացում,

 • Ասոցիացիայի և Ասոցիացիայի անդամների գործունեության մասին տեղեկատվության տարածում և քարոզչության խրախուսում,

 • Ասոցիացիայի անդամների և անձնակազամի վերապատրաստում և դասընթացների կազմակերպում,

 • Ինքնակարգավորում-Ինքնակարգավորման համակարգի ներդրման պոտենցիալ ուղղություններն են կորպորատիվ կառավարումը, սպառողների շահերի պաշտպանությունը, գործարար վարվելակերպի կանոնների ներդրումը, վարկավորման թափանցիկությունը, հաճախորդների շրջանում ֆինանսական գրագիտության տարածումը:

Նպատակներ

ՀՀ վարկային կազմակերպությունների  ասոցիացիայի  հիմնական նպատակն է ՀՀ կենտրոնական բանկում, ՀՀ Կառավարությունում, պետական և ոչ պետական այլ մարմիններում, ինչպես նաև միջազգային կառույցներում ներկայացնել և առաջխաղացնել իր անդամների ընդհանուր խնդիրներն ու շահերը:

 

Ասոցիացիայի նպատակներն են`

 • բացահայտել, հետազոտել և ընդհանրացնել իր անդամների շահերի հետ առնչվող օրենսդրական և ոչ օրենսդրական հիմնախնդիրները, խոչընդոտներն ու ռիսկերը, համապատասխան գործողություններ նախաձեռնելը` դրանք լուծելու ուղղությամբ,

 • պաշտպանել և ներկայացնել Ասոցիացիայի անդամների շահերը պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, հասարակական, միջազգային կազմակերպություններում,

 • պաշտպանել և ներկայացնել Ասոցիացիայի անդամների շահերը ՀՀ Կենտրոնական բանկում, այդ նպատակով կազմակերպել համատեղ քննարկումներ, հանդես գալ առաջարկություններով,

 • նպաստել Ասոցիացիայի անդամների կապերի զարգացմանը և ամրապնդմանը, համակարգել Ասոցիացիայի անդամների գործունեությունը` համատեղ երկարաժամկետ ծրագրերի մշակման և իրականացման համար,

 • մասնակցել ՀՀ-ում ֆինանսավարկային գործունեության մասին օրենսդրական և նորմատիվային ակտերի նախագծերի մշակմանը և դրանց փորձաքննությանը,

 • Ասոցիացիայի անդամներին օժանդակել ֆինանսավարկային առաջավոր տեխնոլոգիաների ու մեթոդների ներդրմանը` սպասարկման բարելավման և գործունեության արդյունավետության բարձրացման նպատակով,

 • մշակել և իրականացնել ծրագրեր` կադրերի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման, ինչպես նաև որակավորման ու մասնագիտական համապատասխանության ստուգման ուղղությամբ,

 • կազմակերպել սեմինարներ և գիտաժողովներ,

 • իրականացնել Ասոցիացիայի անդամների ընդհանուր շահերից բխող այլ խնդիրներ, որոնք չեն հակասում ՀՀ օրենսդրությանը և Ասոցիացիայի կանոնադրությանը: 

 

 

Կառավարում

Ասոցիացիայի կառավարման մարմիններն են՝ Ընդհանուր ժողովը, Խորհուրդը, Նախագահը և գործադիր մարմինը՝ գործադիր տնօրենը:

 ՀՀ վարկային կազմակերպությունների ասոցիացիայի բարձրագույն մարմինը՝ Ընդհանուր ժողովն է: Ընդհանուր ժողովը հրավիրվում է  գործադիր տնօրենի կողմից` առնվազն տարին մեկ անգամ:

 Ընդհանուր ժողովն իրավասու է որոշում կայացնել Ասոցիացիայի գործունեությանը վերաբերող  և Կանոնադրության էությունից  բխող ցանկացած հարցի վերաբերյալ:

 Ընդհանուր ժողովում նախագահում է Ասոցիացիայի գործադիր տնօրենը, նրա բացակայության դեպքում` Ընդհանուր ժողովի որոշմամբ այլ անդամ:  

  Գործադիր տնօրենը նշանակվում է Ընդհանուր ժողովի կողմից:   Նա ղեկավարում է Ասոցիացիայի ընթացիկ աշխատանքներն ու գործունեությունը: Գործադիր տնօրենը հաշվետու է Ասոցիացիայի ընդհանուր ժողովին:

Խորհուրդը նախագահում է Ասոցիացիայի Նախագահը: Նրա բացակայության դեպքում՝ Խորհրդի անդամներից տարեց անդամը:  Խարհուրդը իրականացնում է ընդհանուր ղեկավարումը:  

ՀՀ ՎԿԱ պատմություն

ՀՀ վարկային կազմակերպությունների միությունը հիմնադրվել է 2008 թ. հուլիսի 25-ին իր վեց հիմնադիր անդամների որոշմամբ, իսկ պետական գրանցում է ստացել 2008 թ. սեպտեմբերին:

Միության հիմնադիր անդամներն են`

 • «Արեգակ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ,

 • «Ջի-Էֆ-Սի Ջեներալ Ֆայնենշլ Քրեդիթ Քոմփանի» ՈՒՎԿ ՍՊԸ,

 • «Նոր Հորիզոն» ՈՒՎԿ ՍՊԸ,

 • «Սեֆ Ինտերնեյշնլ ՈՒՎԿ» ՍՊԸ,

 • «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա» ՈՒՎԿ ԱԿ,

 • «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ:   

2021թ.-ին ՀՀ վարկային կազմակերպությունների միությունը վերանվանվել է ՀՀ վարկային կազմակերպությունների ասոցիացիա ՀԿ: ՀՀ վարկային կազմակերպությունների ասոցիացիան հանդիսանում է ՀՀ-ում գործող վարկային կազմակերպությունների կամավոր միավորում:

Ներկայումս Ասոցիացիային անդամակցում են 27 վարկային կազմակերպություններ:

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ (ՀՀ ԿԲ)

cba.am

 


Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն

www.minfin.am

 

 


Միկրոֆինանսական կենտրոն

mfc.org.pl

Միկրոֆինանսավորման կենտրոնը սոցիալական ֆինանսական ցանց է, որը խթանում է արդարությունը, ներառականությունը, հավասարությունը և պատասխանատու ծառայությունը: Մենք միավորում ենք 95 կազմակերպությունների Եվրոպայի, Կենտրոնական Ասիայի 36 երկրներում, որոնք միասին պատասխանատու միկրոֆինանսական ծառայություններ են մատուցում գրեթե 2,000,000 ցածր եկամուտ ունեցող հաճախորդների:

Մեր առաքելությունն է հզորացնել մարդկանց և համայնքներին կայուն սոցիալական ֆինանսավորման միջոցով: Մեր տեսլականը ֆինանսական համակարգն է, որն աշխատում է մարդկանց, համայնքների և մոլորակի համար արդար, պատասխանատու և կայուն ձևով: MFC-ն կազմակերպությունների լայն և բազմազան համայնք է, որը հետաքրքրված է կայուն սոցիալական ֆինանսներով և կիրառում է այն:


Seep Network

seepnetwork.org

SEEP Network–ը միջազգային ասպարեզում գործունեություն ծավալող կազմակերպությունների գլոբալ ցանց է՝ նվիրված ներառական շուկաների և ֆինանսական համակարգերի խթանման միջոցով աղքատության դեմ պայքարին։ SEEP-ն իր տեսակի մեջ ամենամեծ և բազմազան ցանցն է, որին անդամակցում են միջազգային զարգացման կազմակերպությունները և գլոբալ, տարածաշրջանային և առանձին երկրներում գործող ցանցերը, որոնք խթանում են շուկայի զարգացումն ու ֆինանսական ներգրավվածությունը։ Անդամներն ակտիվ են 150 երկրներում և իրենց ծրագրերի միջոցով հասանելիություն ունեն գրեթե 90 մլն․ տնային տնտեսությունների։


Ֆինանսական համակարգի հաշտարար

fsm.am

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի առաքելությունն է ունենալ ֆինանսապես կիրթ և պաշտպանված սպառողներ ֆինանսական շուկայում: Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի ռազմավարական նպատակներն են` ֆինանսական համակարգի հաշտարարի նկատմամբ վտահության բարձրացում և ամրապնդում, սպառողների իրավունքների ու շահերի պաշտպանություն, ֆինանսական համակարգի նկատմամբ հանրության վստահության բարձրացում և ֆինանսական միջնորդության ավելացում:


Հայաստանի Բանկերի և Ֆինանսավարկային կազմակերպությունների աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների Ճյուղային Հանրապետական Միություն

http://www.ugbfra.am/index.html

 

Հայաստանի Բանկերի և Ֆինանսավարկային կազմակերպությունների աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների Ճյուղային Հանրապետական Միությունը կազմավորվել է Երևան քաղաքի Պետական բանկերի և խնայդրամարկղների արհմիությունների միացյալ կոմիտեի բազայի վրա: ՀՀ Բանկերի և Ֆինանսավարկային Ճյուղային Արհմիությունը կոչված է աշխատողների աշխատանքային շահերի պաշտպանությանը, մասնագիտական խորհրդատվությունների անցկացմանը, ՀՀ Աշխատանքային Օրենսգրքի հետ կապված հարցերի պարզաբանմանը, միջազգային արհմիութենական կառույցների ինտեգրմանը և առաջավոր փորձի ներդրմանը, սոցիոլոգիական հարցումների և մերձեցման երեկոների անցկացմանը, համակարգի կենսաթոշակառուներին և սոցիալապես անապահով խավերի ֆինանսական աջակցության ցուցաբերմանը և այն ամենին ինչը կնպաստի աշխատողների կենսամակարդակի և բարօրության բարձրացմանը:


ԱՔՌԱ վարկային բյուրո

acra.am

 

ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյի հիմնական նպատակն է բանկերից և վարկային կազմակերպություններից տեղեկատվության հավաքագրումը, մշակումը, պարբերաբար թարմացումն ու տրամադրումը լիազորված կառույցներին` ապահովելով տվյալների գաղտնիությունը անիրավասու անձանցից: ԱՔՌԱ-ի հիմնական առաքելությունն է բանկային, ֆինանսական և ապահովագրական ոլորտներում, ինչպես նաև ընդհանուր գործարար դաշտում լինել ռիսկի գնահատման, նորանոր ծառայությունների մատուցման հիմնական առաջատարը, որն ունի հմտությամբ ու գիտելիքներով զինված բարձրորակ մասնագետներ:


Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն

mineconomy.am


Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն

moj.am


Հայաստանի բանկերի միություն

uba.am


German Sparkassenstiftung

sparkassenstiftung-caucasus.org

German Sparkassenstiftung-ը գերմանական Sparkassen Finance Group-ի զարգացման քաղաքականության թեւն է: Նրա խնդիրն է տարածել հաջող Sparkassen մոդելը տարածաշրջանային սահմաններով և ամբողջ աշխարհում: Զարգացող երկրների և զարգացող տնտեսությունների մարդկանց հնարավորություն տալով օգտվել ֆինանսական ծառայություններից, այն նպատակ ունի ստեղծել հնարավորություններ, որոնք թույլ կտան նրանց թողնել աղքատությունը:


«Արեգակ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

aregak.am

 

«Արեգակ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաքելությունն է նպաստել գերփոքր և փոքր ձեռնարկատերերի տնտեսական զարգացմանը` տրամադրելով բարձրորակ, մատչելի և կայուն ֆինանսական ծառայություններ:

Կազմակերպության տեսլականն է լինել դինամիկ և պատասխանատու ֆինանսական ընկերություն, որը բազմաթիվ վարկատեսակներ է տրամադրում Հայաստանի Հանրապետությունում (ՀՀ) և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում (ԼՂՀ) իր թիրախային շուկայում:

Կազմակերպության հիմնական նպատակներն են` աջակցել գերփոքր և փոքր ձեռնարկատիրություններին` տրամադրելով մատչելի ֆինանսական ծառայություններ ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում, վարկերի ծավալների շարունակական ավելացումը, նոր վարկատեսակների ներդնումը, աշխարհագրական ցանցի ընդլայնումը:


«Բլեսս» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

bless.am

«ԲԼԵՍՍ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպության  առաքելությունը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց բարձորակ և մատչելի վարկային ծառայությունների մատուցումն է` ի շահ Ընկերության և նրա հաճախորդների:


«Գառնի Ինվեստ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

garniinvest.am

«ԳԱՌՆԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ (գրանցված ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 10.10.2006թ.)


«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

globalcredit.am

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերության ստեղծման հիմնական նպատակն ու առաքելությունը Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական շուկայի առաջատար դիրքերում հայտնվելն է, վարկային գործառնությունների իրականացման լայն հնարավորություններով հանրությանը ներկայանալն ու ինչու չէ նաև մրցակցային շուկայում լուրջ դերակատարություն ունենալը:Այս ամենի ներքո կազմակերպության ամբողջ ռազմավարությունը և հետագա գործունեության ամբողջ ուղղվածությունը պայմանավորված է նշյալ ուղենիշով:


«Էկլօֆ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

eclof.am

«Էկլօֆ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն  առաքելությունն է միկրովարկավորման միջոցով նպաստել սոցիալական արդարության և մարդկային արժանապատվության ապահովմանը:


«Նորման Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

normancredit.am

«Նորման Կրեդիտ» Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ նպատակն է լինել առաջատար ֆինանսական ընկերություններից մեկը ՀՀ-ում` հաճախորդների ֆինանսավորման մատչելիության և հասանելիության տեսանկյունից: Մեր առաքելությունն է առաջարկել ֆինանսական ծառայություններ այն հաճախորդներին, որոնք փնտրում են ֆինանսավորման համար մատչելի պայմաններ, վարկավորման արագ և պարզ եղանակ:


«Սեֆ Ինտերնեյշնլ ՈՒՎԿ» ՍՊԸ

sefmicro.org

«ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության առաքելությունն է գործարար զարգացման և ֆինանսական ծառայությունների տրամադրումը ձեռներեցներին` իրականացնելու արդյունավետ նախաձեռնությունների աջակցություն Հայաստանում երեխաների բարեկեցիկ կյանք հետապնդող ընտանիքներին և համայնքներին:


«Քարդ Ագրոկրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

agrocredit.am

«ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ-ի առաքելությունն է խթանել համայնքներում արդյունավետ ձեռներեցության զարգացումը, լինել ինովացիոն լուծումներ առաջարկող նախընտրելի կառույց ագրոբիզնեսի ոլորտում:

 


«Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա» ՈՒՎԿ ԱԿ

fca.am

«Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»  ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն առևտրային կոոպերատիվը առաքելությունն է բարելավել կյանքի որակը Հայաստանի Հանրապետության գյուղերում` մատուցելով կոոպերատիվ սկզբունքների վրա հիմնված մատչելի ֆինանսավարկային ծառայություններ:


«Ֆինքա» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

finca.am

Հիմնավոր լուծումների միջոցով հաղթահարել աղքատությունը` օգնելով մարդկանց ստեղծել ակտիվներ ու նոր աշխատատեղեր և բարձրացնել իրենց կենսամակարդակը:

Լինել ոչ ավանդական համայնքային ֆինանսական կառույց, որը պատասխանատու կերպով և շահույթով մատուցում է նորարարական և օգտակար ֆինանսական ծառայություններ՝ հնարավորություն ընձեռելով ցածր եկամուտ ունեցող անհատներին և համայնքներին ներդրում կատարելու իրենց ապագայում։


«Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

kamurj.am

Տրամադրել մատչելի ֆինանսական և գործարարության աջակցմանն ուղղված այլ ծառայություններ ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքներին, նաև գերփոքր և փոքր ձեռներեցությամբ զբաղված անձանց` նրանց սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավման նպատակով:


«Արմենիան լիզինգ քամփնի» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

armleasing.am

Ընկերության առաքելությունն է․ լինել անընդհատ զարգացող, նորարար և կայուն ֆինանսական գործընկեր` տրամադրելով ճկուն և բարձրակարգ ֆինանսական և ոչ ֆինանսական (խորհրդատվական, ուսուցողական, տնտեսության առանձին ճյուղերի զարգացմանը օժանդակող) ծառայություններ տնտեսության տարբեր ոլորտներում գործող տնտեսվարող սուբյեկտներին և բնակչությանը:

Ընկերությունն իր գործունեությունը ուղղում է առավելապես փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացմանը և մի շարք ֆինանսական գործիքների կիրառման միջոցով ՀՀ տնտեսության ներքին ֆինանսավորման համակարգի ընդլայնմանը նպաստելուն՝ ելնելով Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական շահերից:


«Արֆին» ՎՄ ՍՊԸ

arfin.am

Կազմակերպության առաքելություն է՝ մատուցել որակյալ ֆինանսական ծառայություններ , նպաստել հաճախորդների կենսամակարդակի բարձրացմանը:


«Մայկրեդիտ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

mycredit.am

Մեր ընկերության նպատակը Հայաստանում առողջ վարկային շուկայի զարգացումն է՝ հաճախորդների սպասարկման բարձրագույն որակ ապահովելով և վարկի ստացման առավելագույնս պարզ և հասկանալի գործընթաց ապահովելով: «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ-ն պլանավորում է զարգացնել իր ցանցը՝ ավելացնելով նոր մասնաճյուղեր և բարելավելով սպասարկման մակարդակը, այդպիսով մեծացնելով գոհ հաճախորդների թիվը և ավելի շատ մարդկանց ընձեռելով իրենց երազանքներն իրականացնելու հնարավորություն:


«Միկրո Կապիտալ Հայաստան» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

mikrokapital.am

«Միկրո Կապիտալ Հայաստան» - ի առաքելությունը միկրո, փոքր և միջին ձեռներեցների տնտեսական զարգացման գործում մասնագիտական ներդրումն է՝ առաջարկելով որակյալ ֆինանսական ծառայություններ:Առաջարկելով ֆինանսական ծառայություններ հաճախորդներին, մենք որպես կանոն կառուցում ենք երկարաժամկետ գործընկերային հարաբերություններ, որը հիմնված է փոխադարձ հարգանքի և վստահության վրա:


«Պրեմիում Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

premiumcredit.am

Մեր կազմակերպության առաքելությունն է՝ միկրո, մանր և միջին ձեռնարկատիրական գործունեության խթանմամբ նպաստել տնտեսության տարբեր ճյուղերի զարգացմանը։ Հատուկ ուշադրության է արժանանալու գյուղական համայնքներում վարկավորման ծավալների աճը, որը, ինչ խոսք, հանդիսանալու է գյուղատնտեսության զարկերակներից մեկը։


«Կրեդո ֆինանս» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

credofinance.am

“ԿՐԵԴՈ ՖԻՆԱՆՍ” ՈՒՎԿ ՓԲ ընկերության առաքելությունն է սպառողների հանդեպ ցուցաբերել անհատական մոտեցում, տրամադրել ճկուն և հարմարավետ ծառայություններ:

Մեր նպատակն է դարձնել վարկերը հասանելի բոլորին և ունենալ բազմաթիվ հավատարիմ հաճախորդներ, որոնց համար մենք կհանդիսանանք լավ գործընկեր և օգնական:


«Ֆիդես հիփոթեքային ընկերություն» ՈւՎԿ ՓԲԸ

fides.am

Կազմակերպության առաքելությունը Արցախի Հանրապետության հիփոթեքային շուկայի, ՓՄՁ ոլորտի զարգացմանը նպաստելն է։


«Սմարթ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

smartcredit.am

Ընկերության առաքելությունն է՝

 • հաճախորդներին մատուցել բարձր որակի և մատչելի ծառայություններ,
 • լինել վստահելի գործընկեր և նպաստել հաճախորդների բարեկեցության և եկամուտների աճին պատասխանատու վարկավորում միջոցով,
 • լինել առաջատար ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ի նպաստ հաճախորդների, աշխատակիցների և բաժնետերերի:

«Կրեդիտ Կոնցեպտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

creditconcept.am

Նպաստել անհատի կյանքում որակական փոփոխություններին` առաջարկելով կոնցեպտուալ ֆինանսական լուծումներ:


«Մոգո» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

www.mogo.am

Մեր առաքելությունն է` առաջարկել հասանելի վարկեր հաճախորդներին, ովքեր փնտրում են ավտոմեքենա ձեռք բերելու կամ ֆինանսավորում ստանալու արագ և պարզ տարբերակ:


«Ագրոլիզինգ ԼՎԿ» ՍՊԸ

agroleasing.am

Ընկերության առաքելությունը

 • Վարկավորման և ֆինանսական վարձակալության միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսության և սննդի արդյունաբերության ոլորտում փոքր և միջին բիզնեսի խթանումը:
 • Ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքներին և փոքր բիզնեսով զբաղվող անձանց ֆինանսական ծառայությունների մատուցումը:
 • Բնակչության առավել խոցելի, համեմատաբար ցածր եկամուտներ ունեցող և տնտեսապես ակտիվ բնակչության համար փոխառու միջոցների հասանելի դարձնելը, ինչպես նաև վարկառուների կենսամակարդակի բարելավումը:

 


«Անիվ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

aniv.am

 Ընկերության գործունեության հիմնական նպատակն է շարունակել իր հիմնադրի` «Անիվ» հիմնադրամի առաքելությունը, որն ուղղված է ՀՀ հեռավոր գյուղական վայրերի բնակչության կենսամակարդակի բարելավմանը, աղքատության և արտագաղթի կրճատմանը: 


«ՕԿ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

okcredit.am

«ՕԿ Կրեդիտ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպության առաքելությունն է՝ խթանել ՀՀ տնտեսության տարբեր ճյուղերի զարգացմանը և ընկերության ծավալած գործունեության արդյունքում հայտնվել մրցակցային շուկայում առաջատարների դիրքերում:


«Դիջիսեյֆ» ՎՄ ՓԲԸ

digisafe.am

Մեր առաքելությունն է՝ առաջատար տեխնոլոգիական լուծումների շարունակական օգտագործմամբ, դառնալ ոսկու գրավով վարկավորման ամենահարմար բջջային հավելվածը հաճախորդների համար։ Մեր նպատակն է՝ դառնալ վստահելի գործընկեր, և առաջարկել այնպիսի հարմար ու մատչելի լուծումներ, որպեսզի մարդիկ աշխատացնեն իրենց ոսկին, ստեղծեն հավելյալ արժեք՝ միաժամանակ ոսկին պահելով ապահով և անվտանգ վայրում։


«Յունիվերսալ Կրեդիտ ՈՒՎԿ» ՍՊԸ

universalcredit.am

"Յունիվերսալ Կրեդիտ ՈՒնիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն" սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունը հանդիսանում է "Մալաթիա ՈւՎԿ" ՍՊԸ-ի (2006 - 2014 թթ), այնուհետև "Փարվանա Կրեդիտ ՈւՎԿ" ՍՊԸ-ի (2014 - 2019 թթ) իրավահաջորդը:


«Առաջին հիփոտեքային ընկերություն» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

firstmortgage.am

Մեր առաքելությունն է` բարձրորակ ծառայություններ մատուցելու միջոցով նպաստել մեր հաճախորդների բնակարանային պայմանների բարելավմանը, օգնել մեր հաճախորդներին ձեռք բերել իրենց նախասիրություններին համապատասխան անշարժ գույք։ Մեր նպատակն է` բարձրորակ ծառայությունների և մասնագիտական խորհուրդների մատուցման միջոցով վարկավորման գործընթացը դարձնել դյուրին եւ հասանելի։ Հնարավորություն տալ մեր հաճախորդներին ստեղծել կյանքի նոր որակ՝ ձեռք բերելով նոր բնակարան։


«Հայաստանի Զարգացման և Ներդրումների Կորպորացիա» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

dica.am

Մեր առաքելությունն ենք համարում.

– խթանել համախառն ներքին արդյունքի աճը` ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում տնտեսավարող սուբյեկտների վարկային պահանջարկը մասնակի բավարարելու միջոցով:
– նպաստել վարկային ռիսկի հսկողության գործուն համակարգի ստեղծմանը` ապահովելով վարկային ռիսկի կառավարման մեխանիզմ:

Մեր նպատակն է.

– օժանդակել Հայաստանում ձեռնարկատիրության զարգացմանն ու ամրապնդմանը` դառնալով հուսալի և վստահելի գործընկեր ձեռնարկատերերի համար, ինչպես նաև պահպանել և ամրապնդել ներկայիս հաճախորդների վստահությունը,
– պոտենցիալ հաճախորդների համար վարկավորման ընթացակարգը դարձնել դյուրին և հասանելի:
 


«Գլաձոր ՈՒՎԿ» ՓԲԸ

gladzor.am

Առաքելությունը, գործունեության նպատակը
Ընկերության հիմնական առաքելություն է մատուցել բարձրորակ և միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող վարկային և խորհրդատվական ծառայություններ, գրավել կայուն և առաջնային դիրքեր վարկավորման շուկայում` ընձեռելով հաճախորդներին հնարավորություն բարելավել իրենց կյանքը:
Ընկերության առաքելությունն է` օգտագործելով բանկային համակարգի զարգացման նոր տեխնոլոգիաները, ստեղծելով վարկային կազմակերպություն – հաճախորդ հարաբերությունների յուրօրինակ բիզնես մշակույթ, մատուցել ժամանակակից, բարձրակարգ եւ որակյալ բանկային ծառայություններ:
Ընկերության նպատակն է`
• առաջնակարգ ծառայությունների և որակյալ սպասարկման շնորհիվ հասնել հաճախորդների առավելագույն բավարարվածությանը
• ստեղծել արդյունավետ և նպատակասլաց աշխատակիցներից կազմված «թիմ»
• ապահովել և պահպանել վարկային պորտֆելի բարձր որակ
• ապահովել կայուն և երկարաժամկետ եկամուտ մեր բաժնետերերի համար
• փոքր և միջին ձեռներեցության ոլորտում ազատ և արդար առողջ մրցակցային դաշտի ձևավորում, փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացում
• օժանդակել այն տնտեսական ծրագրերի իրագործմանը, որոնց համար անհասանելի,կամ դժվար հասանելի են ֆինանսական այլ աղբյուրներ
• աշխատատեղերի ստեղծում


«Էքսպրես Կրեդիտ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ

exspresscredit.am

Ընկերության Առաքելությունն Է
Մատուցել բարձրորակ և միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող վարկային և խորհրդատվական ծառայություններ, գրավել կայուն և առաջնային դիրքեր վարկավորման շուկայում` ընձեռելով հաճախորդներին հնարավորություն բարելավելու իրենց կյանքը:

Ընկերության Նպատակն Է`
առաջնակարգ ծառայությունների և որակյալ սպասարկման շնորհիվ հասնել հաճախորդների առավելագույն բավարարվածությանը
ստեղծել արդյունավետ և նպատակասլաց աշխատակիցներից կազմված «թիմ»
ապահովել և պահպանել վարկային պորտֆելի բարձր, որակ, կայուն և երկարաժամկետ եկամուտ մեր բաժնետերերի համար:


ՀՀ ՎԿԱ անդամներն ունեն մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների լայն ցանց Երևանում, ՀՀ բոլոր մարզերում, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում:

Լուիզա Իգրարյան

«ՀՀ ՎԿԱ» ՀԿ-ի նախագահ

2022թ.-ի ապրիլի 7-ին Լուիզա Իգրարյանը  վերընտրվել  է «ՀՀ ՎԿԱ» ՀԿ-ի Նախագահ:

2021թ.-ի մարտի 23-ին Լուիզա Իգրարյանը ընտրվել է «ՀՀ ՎԿԱ» ՀԿ-ի Նախագահ:

2016-2018 թ.թ. զբաղեցրել է «ՀՀ ՎԿՄ» ԻԱՄ Նախագահի պաշտոնը:

2009 թ.-ից առ այսօր հանդիսանում է «Գլոբալ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն գործադիր տնօրեն:


Խորեն Քերոբյան

«ՀՀ ՎԿԱ» ՀԿ-ի գործադիր տնօրեն

 

2021 թ.-ի հուլիսի 1-ից առ այսօր հանդիսանում է «ՀՀ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի»  Խորհրդի անդամ:

2017թ.-ի հունվարի 5-ից առ այսօր Խորեն Քերոբյանը հանդիսանում է «ՀՀ ՎԿԱ» ՀԿ-ի գործադիր տնօրեն:

2010-2012 թթ. զբաղեցրել է «ՀՀ ՎԿՄ» ԻԱՄ Նախագահի պաշտոնը:


Անի Սարգսյան

«ՀՀ ՎԿԱ» ՀԿ-ի Խորհրդի անդամ

 

2022թ.-ի ապրիլի 7-ին Անի Սարգսյանը ընտրվել է «ՀՀ ՎԿԱ» ՀԿ-ի Խորհրդի անդամ:

2012 թ.-ից առ այսօր Անի Սարգսյանը հանդիսանում է «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա» ՈՒՎԿ ԱԿ-ի  Գլխավոր գործադիր տնօրենի տեղակալ / Ֆինանսական տնօրեն:


Հակոբ Մանուկյան

«ՀՀ ՎԿԱ» ՀԿ-ի Խորհրդի անդամ

 

2022թ.-ի ապրիլի 7-ին Հակոբ Մանուկյանը ընտրվել է «ՀՀ ՎԿԱ» ՀԿ-ի Խորհրդի անդամ:

2020 թ.-ից առ այսօր Հակոբ Մանուկյանը հանդիսանում է «Մոգո» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ի  գլխավոր տնօրեն:


Խաչիկ Ներկարարյան

«ՀՀ ՎԿԱ» ՀԿ-ի Խորհրդի անդամ

 

2022թ.-ի ապրիլի 7-ին Խաչիկ Ներկարարյանը ընտրվել է «ՀՀ ՎԿԱ» ՀԿ-ի Խորհրդի անդամ:

2018 թ.-ից առ այսօր Խաչիկ Ներկարարյանը հանդիսանում է «Միկրո Կապիտալ Հայաստան»  ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի  վարչության նախագահ,գործադիր տնօրեն:


Հարություն Չադրյան

«ՀՀ ՎԿԱ» ՀԿ-ի Խորհրդի անդամ

 

2022թ.-ի ապրիլի 7-ին Հարություն Չադրյանը ընտրվել է «ՀՀ ՎԿԱ» ՀԿ-ի Խորհրդի անդամ:

2018 թ.-ից առ այսօր Հարություն Չադրյանը հանդիսանում է «Ֆինքա» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի  իրավաբանական վարչության ղեկավար,գլխավոր իրավախորհրդատու:


Բելլա Գաբրիելյան

«ՀՀ ՎԿԱ» ՀԿ-ի Խորհրդի անդամ

 

2022թ.-ի ապրիլի 7-ին Բելլա Գաբրիելյանը ընտրվել է «ՀՀ ՎԿԱ» ՀԿ-ի Խորհրդի անդամ:

2013 թ.-ից առ այսօր Բելլա Գաբրիելյանը հանդիսանում է «Կրեդո Ֆինանս» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի  խորհրդի անդամ,գործադիր տնօրեն:


Գոհար Սահակյան

«ՀՀ ՎԿԱ» ՀԿ-ի Ծրագրերի ղեկավար

 

2019թ.-ի օգոստոսի 1-ից առ այսօր Գոհար Սահակյանը հանդիսանում է «ՀՀ ՎԿԱ» ՀԿ-ի Ծրագրերի ղեկավար:

2015-2017 թթ.  Գոհար Սահակյանը հանդիսացել է «ՀՀ ՎԿՄ» ԻԱՄ Ֆինանսական և ադմինիստրատիվ մասնագետ:


Իրինա Մեսրոպյան

«ՀՀ ՎԿԱ» ՀԿ-ի գլխավոր հաշվապահ

 

2020թ.-ի փետրվարի 1-ից առ այսօր Իրինա Մեսրոպյանը հանդիսանում է «ՀՀ ՎԿԱ» ՀԿ-ի գլխավոր հաշվապահ:

2019-2020 թթ.  Իրինա Մեսրոպյանը հանդիսացել է «ՀՀ ՎԿՄ» ԻԱՄ հաշվապահ: