ՀՀ վարկային կազմակերպությունների ասոցացիա հկ

Մեր մասին

ՀԿ-ի գործունեության սկզբունքներն են օրինականությունը, խտրականության 
բացառումը, բարեխղճությունը, անդամության կամավորությունը, անդամների 
շահերի ընդհանրությունը, ինքնակառավարումը և հաշվետվողականությունը։ 

1.     ՀԿ-ի նպատակն  է նպաստել ՀՀ ֆինանսավարկային համակարգի զարգացմանը՝ վարկային կազմակերպությունների ներուժը առավել ամբողջական և արդյունավետ կիրառելու միջոցով:
2.     ՀԿ-ի գործունեության առարկան է՝ ներկայացնել իր անդամ վարկային կազմակերպությունների ընդհանուր խնդիրներն ու շահերը ՀՀ կենտրոնական բանկում, ՀՀ կառավարությունում, պետական և ոչ պետական այլ մարմիններում:

3.     ՀԿ-ի խնդիրներն են՝
•    բացահայտել, հետազոտել ու ընդհանրացնել իր անդամ վարկային կազմակերպությունների շահերի հետ առնչվող հիմնախնդիրները, խոչընդոտներն ու ռիսկերը. համապատասխան գործողությունների նախաձեռնումը՝ դրանք լուծելու ուղղությամբ,
•    ներկայացնել ՀԿ անդամ վարկային կազմակերպությունների շահերը պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, հասարակական, միջազգային կազմակերպություններում,
•    պաշտպանել և ներկայացնել ՀԿ անդամ վարկային կազմակերպությունների շահերը ՀՀ Կենտրոնական բանկում, այդ նպատակով կազմակերպել համատեղ քննարկումներ, հանդես գալ առաջարկություններով, 
•    նպաստել ՀԿ անդամների կապերի զարգացմանը և ամրապնդմանը, համակարգել ՀԿ անդամների գործունեությունը՝ համատեղ երկարաժամկետ ծրագրերի մշակման և իրականացման համար,
•    մասնակցել ՀՀ-ում ֆինանսավարկային գործունեության մասին  օրենսդրական և նորմատիվային ակտերի նախագծերի մշակմանը և դրանց փորձաքննությանը,
•    ՀԿ անդամներին օժանդակել ֆինանսավարկային առաջավոր տեխնոլոգիաների ու մեթոդների ներդրմամբ՝ սպասարկման բարելավման և գործունեության արդյունավետության բարձրացման նպատակով,
•    մշակել և իրականացնել ծրագրեր՝ կադրերի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման, ինչպես նաև որակավորման ու մասնագիտական համապատասխանության ստուգման ուղղությամբ,
•    կազմակերպել սեմինարներ և գիտաժողովներ,
•    իրականացնել ՀԿ անդամների ընհանուր շահերից բխող այլ խնդիրներ, որոնք չեն հակասում ՀՀ օրենսդրությանը և սույն Կանոնադրությանը:  
 

 ՀԿ-ի կառավարման մարմիններն են՝ Ընդհանուր ժողովը, Խորհուրդը,  (եթե Ընդհանուր ժողովի որոշմամբ այն ձևավորվում է), Նախագահը և գործադիր մարմինը՝ գործադիր տնօրենը։ Խորհուրդի չձևավորման պարագայում, Խորհրդի ֆունկցիաները իր վրա է վերցնում Ընդհանուր ժողովը:
ՀԿ-ի գործունեության և կառավարման ցանկացած հարցի վերջնական լուծման իրավունքը պատկանում է ՀԿ բարձարագույն մարմնին՝ Ընդհանուր ժողովին:

«Մալաթիա տոնավաճառը, որտեղ ամեն մեկն իր տան յուղի ծռված բանկան բերել գցել է փողոց ու կայանատեղի է կազմակերպում, գումար է ուզում: Կենտրոնում «Զովքի» դիմաց մարդը էլի տարբեր իրեր դնելով կայանատեղի է կազմակերպում ու դրանով քաղաքի տեքստն է նաեւ գցում: Եթե մենք չենք տեսնում, ոստիկանությունն էլ չի տեսնում եւ այդ հարցերը չեն լուծվում: Ես առաջարկում եմ՝ մի օր դուրս գանք էդ «կայանատեղիների» վայրերով շրջենք, հասկանան քաղաքում տիրող իրավիճակը:

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ (ՀՀ ԿԲ)

www.cba.am

ՀՀ ԿԲ-ն պետական անկախ կառավարման կառույց է, որի գործունեության հիմնական նպատակը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գների կայունության ապահովումն է: ԿԲ-ի կարևորագույն խնդիրներից են ֆինանսական համակարգի կայունության ապահովումը, ազգային արժույթի թողարկման և շրջանառության ապահովումը, փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարը, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պահուստների կառավարումը, ՀՀ սահմանադրությամբ և օրենքներով սահմանված՝ այլ ոլորտների կարգավորումը և վերահսկողությունը::


Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն

www.minfin.am

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է պետության եկամուտների ձևավորման, պետական ֆինանսների կառավարման բնագավառներում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը, ինչպես նաև պետական եկամուտների վճարման նկատմամբ հսկողությունը: Նախարարությունը հանդիսանում է նաև «Հարկային ծառայության մասին» և «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով նախատեսված հարկային և մաքսային մարմին, իսկ հարկային և մաքսային ծառայության մասով` իրավապահ մարմին


ՀՀ արդարադատության նախարարություն

www.moj.am

Նախարարության նպատակներն են՝ արդարադատության, այդ թվում՝ հարկադիր կատարման, քրեակատարողական, պրոբացիայի, սնանկության, փաստաբանության, հաշտարարության, նոտարական գործունեության, քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման և հաշվառման, անհատ ձեռնարկատերերի հաշվառման, զանգվածային լրատվության միջոցների հաշվառման, անձնական տվյալների պաշտպանության, շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման, իրավական փորձաքննության, միջազգային իրավական փոխօգնության, հակակոռուպցիոն և պետական ծառայությունների մատուցման միասնական գրասենյակների գործունեության ոլորտներում քաղաքականության մշակումը և իրականացումը:


Ֆինանսական համակարգի հաշտարար

www.fsm.am

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի առաքելությունն է ունենալ ֆինանսապես կիրթ և պաշտպանված սպառողներ ֆինանսական շուկայում: Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի ռազմավարական նպատակներն են` ֆինանսական համակարգի հաշտարարի նկատմամբ վտահության բարձրացում և ամրապնդում, սպառողների իրավունքների ու շահերի պաշտպանություն, ֆինանսական համակարգի նկատմամբ հանրության վստահության բարձրացում և ֆինանսական միջնորդության ավելացում:


Միկրոֆինանսական կենտրոն

www.mfc.org

Միկրոֆինանսական կենտրոնը 105 միկրոֆինանսական ձեռնարկությունների ցանց է, որը գործում է Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի երկրներում: Կազմակերպության առաքելությունն է նպաստել աղքատության նվազեցմանը և մարդկային զարգացմանը՝ խրախուսելով սոցիալական ուղղվածությամբ և կայուն միկրոֆինանսական կազմակերպություններին, որոնք ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ծառայություններ են մատուցում փոքր և միջին ձեռնարկություններին և ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքներին:


Գերմանական Sparkassenstiftung-ի ներկայացուցչությունը Հայաստանում

https://www.sparkassenstiftung-caucasus.org

Գերմանական Sparkassenstiftung-ի ներկայացուցչությունը Հայաստանում բացվել է 2013թ.

Ներկայացուցչությունը սերտ ցանց է պահպանում տեղական տարբեր հաստատությունների և գործընկեր կազմակերպությունների հետ, ինչպիսիք են՝ Հայաստանի Կենտրոնական բանկը (ԿԲ), Հայաստանի Հանրապետության վարկային կազմակերպությունների ասոցիացիան (ACORA), Հայաստանի բանկերի միությունը (ՀԲՄ) ինչպես նաև մի շարք ազգային և միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպություններ: Տեղական ֆինանսական հաստատությունները համագործակցում են գերմանական Sparkassenstiftung-ի հետ այնպիսի թեմաներով, ինչպիսիք են ֆինանսական գրագիտությունը, պահանջարկի վրա հիմնված ֆինանսական ծառայությունները և գերպարտքերի կանխումը:


Հայաստանի Բանկերի Միություն

www.uba.am

Միության հիմնական խնդիրներն են`

Պաշտպանել և ներկայացնել Միության անդամների շահերը պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, հասարակական և միջազգային կազմակերպություններում, դատարաններում հանդես գալ որպես հայցվոր և պատասխանող

Պաշտպանել և ներկայացնել Միության անդամների շահերը ՀՀ կենտրոնական բանկում, այդ նպատակով կազմակերպել համատեղ քննարկումներ, հանդես գալ առաջարկություններով
Նպաստել միջբանկային կապերի զարգացմանը և ամրապնդմանը, համակարգել Միության անդամների գործունեությունը, համատեղ երկարաժամկետ ծրագրերի մշակման և իրականացման համար

Մասնակցել Հայաստանի Հանրապետությունում բանկային և ֆինանսավարկային գործունեության մասին օրենսդրական և այլ նորմատիվային ակտերի նախագծերի մշակմանը և դրանց հասարակական փորձաքննությանը

 


ՀՀ Լիզինգատուների Ասոցիացիա

www.leaseunion.am

գհդֆցգհֆդհյֆհյֆ


Հայաստանի Բանկերի և Ֆինանսավարկային կազմակերպությունների աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների Ճյուղային Հանրապետական Միություն

www.ugbfra.am

Հայաստանի Բանկերի և Ֆինանսավարկային կազմակերպությունների աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների Ճյուղային Հանրապետական Միությունը կազմավորվել է Երևան քաղաքի Պետական բանկերի և խնայդրամարկղների արհմիությունների միացյալ կոմիտեի բազայի վրա: ՀՀ Բանկերի և Ֆինանսավարկային Ճյուղային Արհմիությունը կոչված է աշխատողների աշխատանքային շահերի պաշտպանությանը, մասնագիտական խորհրդատվությունների անցկացմանը, ՀՀ Աշխատանքային Օրենսգրքի հետ կապված հարցերի պարզաբանմանը, միջազգային արհմիութենական կառույցների ինտեգրմանը և առաջավոր փորձի ներդրմանը, սոցիոլոգիական հարցումների և մերձեցման երեկոների անցկացմանը, համակարգի կենսաթոշակառուներին և սոցիալապես անապահով խավերի ֆինանսական աջակցության ցուցաբերմանը և այն ամենին ինչը կնպաստի աշխատողների կենսամակարդակի և բարօրության բարձրացմանը:


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

hhhh


«ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ»

www.agrocredit.am

«ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ»  ունիվերսալ  վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է 2008թ.-ի հունիս ամսին «Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն» Հիմնադրամի կողմից, որը Հանրապետության գյուղատնտեսության զարգացմանն աջակցող առաջատար կազմակերպություններից մեկն է և ունի Հայաստանում ֆերմերային տնտեսությունների և գյուղատնտեսական մթերք վերամշակողների հետ համագործակցության հարուստ պատմություն:

«ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ՈՒՎԿ-յան առաքելությունն է խթանել համայնքներում արդյունավետ ձեռներեցության զարգացումը:


«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎՅ ՓԲԸ

www.finca.am

ՖԻՆՔԱ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հիմնավոր լուծումների միջոցով հաղթահարել աղքատությունը` օգնելով մարդկանց ստեղծել ակտիվներ ու նոր աշխատատեղեր և բարձրացնել իրենց կենսամակարդակը:

ՖԻՆՔԱ ԻՄՓԵՔԹ ՖԱՅՆԵՆՍԻ ՆՊԱՏԱԿԸ
Լինել ոչ ավանդական համայնքային ֆինանսական կառույց, որը պատասխանատու կերպով և շահույթով մատուցում է նորարարական և օգտակար ֆինանսական ծառայություններ՝ հնարավորություն ընձեռելով ցածր եկամուտ ունեցող անհատներին և համայնքներին ներդրում կատարելու իրենց ապագայում։


«Բլեսս» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

www.bless.am

«ԲԼԵՍՍ» Ունիվերսալ Վարկային կազմակերպության առաքելությունը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց բարձորակ և մատչելի վարկային ծառայությունների մատուցումն է` ի շահ Ընկերության և նրա հաճախորդների:

Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունները առևտրային (ձեռնարկատիրական) և սպառողական վարկերի, հիփոթեքային վարկերի և երաշխիքների տրամադրումն է: Ընկերության վարկային գործունեության կարևորագույն թիրախային խումբ են հանդիսանում տնտեսության տարբեր ճյուղերում տնտեսավարող փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները:


«Նորման Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

www.normancredit.am
Կազմակերպության նպատակն է լինել առաջատար ֆինանսական ընկերություններից մեկը ՀՀ-ում` հաճախորդների ֆինանսավորման մատչելիության և հասանելիության տեսանկյունից: 

Կազմակերպության առաքելությունն է առաջարկել ֆինանսական ծառայություններ այն հաճախորդներին, որոնք փնտրում են ֆինանսավորման համար մատչելի պայմաններ, վարկավորման արագ և պարզ եղանակ:


«Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

www.kamurj.am

«ԿԱՄՈՒՐՋ»-ն իր բազմամյա գործունեության ընթացքում մշտապես աջակցել է գերփոքր և փոքր  ձեռներեցությամբ զբաղվող անձանց, մանր ֆերմերային տնտեսություններին, նպաստել Հայաստանում առավել խոցելի  ընտանիքների ֆինանսական  անվտանգությանը և բարեկեցությանը: Իր ծավալած ազնիվ, թափանցիկ և ակտիվ գործունեության համար արժանացել է բազմաթիվ պատվոգրերի, մրցանակների և դարձել վստահելի գործընկեր իր հաճախորդների համար:


«Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա» ՈՒՎԿ ԱԿ

www.fca.am

"Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" Ունիվերսալ վարկային կազմակերպության առաքելությունը, տեսլականը և հիմնական արժեքները  արտահայտում են  կազմակերպության  Դիտորդ խորհրդի, ղեկավարների և անձնակազմի՝  կայուն կոոպերատիվ կառույցի միջոցով  գյուղատնտեսական արտադրությունը զարգացնելու նպատակաուղղվածությունը:

Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիայի առաքելությունն է բարելավել կյանքի որակը  Հայաստանի Հանրապետության գյուղերում` մատուցելով կոոպերատիվ սկզբունքների վրա հիմնված մատչելի ֆինանսավարկային ծառայություններ:
Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիայի տեսլականն է ՀՀ-ում  գյուղատնտեսական  վարկային  ներդրումներով լինել առաջատարը  վարկային  կազմակերպությունների մեջ` հաճախորդներին մատուցելով նախընտրելի  ծառայություններ: 


«Արեգակ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

www.aregak.am

Կազմակերպության առաքելությունն է նպաստել գերփոքր և փոքր ձեռնարկատերերի տնտեսական զարգացմանը` տրամադրելով բարձրորակ, մատչելի և կայուն ֆինանսական ծառայություններ:

Կազմակերպության տեսլականն է լինել դինամիկ և պատասխանատու ֆինանսական ընկերություն, որը բազմաթիվ վարկատեսակներ է տրամադրում Հայաստանի Հանրապետությունում  իր թիրախային շուկայում:


«Գլոբալ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

www.globalcredit.am

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲ ընկերության ստեղծման հիմնական նպատակն ու առաքելությունը ՀՀ ֆինանսական շուկայի առաջատար դիրքերում հայտնվելն է, հանրությանը վարկային գործառնությունների իրականացման լայն հնարավորություններով ներկայանալը, մրցակցային շուկայում լուրջ դերակատարություն ունենալը:

Ընկերության գործունեության հիմնական ռազմավարությունը նպատակաուղղված է ակտիվ վարկային քաղաքականության վարմանը: Վերջինս իր դրսևորումներն է ստացել վարկային պրոդուկտների առավել լայն տեսականու, ինչպես նաև վարկերի տրամադրման առավել մատչելի պայմանների առաջարկմամբ, վարկերի տրամադրման ու վարկային ծառայությունների մատուցման մասնագիտական մոտեցմամբ, հաճախորդների սպասարկման որակի բարձրացմամբ և այլն: 

Ընկերության առաքելության կարևոր կողմերից է նաև բնակչության առավել խոցելի և համեմատաբար ցածր եկամուտներ ունեցող և տնտեսապես ակտիվ բնակչության համար փոխառու միջոցների հասանելի դարձնելը, ինչպես նաև վարկառուների կենսամակարդակի բարելավումը:


«Գառնի Ինվեստ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

www.garniinvest.am

<<Գառնի Ինվեստ>> ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի առաքելությունը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց արագ, հուսալի և բարձորակ վարկային ծառայությունների մատուցումն է, ապահովելով գումար ստանալու հնարավորություն նույնիսկ այն դեպքերում, երբ այլ աղբյուրներից գումարի ստացման հնարավորությունները սահմանափակ են:

Մեր տեսլականն է լինել ֆինանսական գրագիտության բարձրացման ամենավստահելի ռեսուրսը, որը հնարավորություն կտա անհատներին և համայնքներին, որոնց մենք ծառայում ենք, հասնել իրենց ֆինանսական նպատակներին:


«Մոգո» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

www.mogo.am

Մեր առաքելությունն է առաջարկել հասանելի վարկեր, նրանց, ովքեր փնտրում են ֆինանսավորման պարզ, արագ և հարմարվետ տարբերակ, և աջակցել անձնական ֆինանսական բարեկեցությանն ու հաջողությանը։ 

Մեր տեսլականն է արագ, նորարար և արդյունավետ գործիքների ու լուծումների կիրառման միջոցով լինել առաջատար կազմակերպություն ֆինանսական համակարգում:


«Հայաստանի Զարգացման և Ներդրումների Կորպորացիա» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

www.dica.am

Մեր առաքելությունն ենք համարում.
– խթանել համախառն ներքին արդյունքի աճը` ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում տնտեսավարող սուբյեկտների վարկային պահանջարկը մասնակի բավարարելու միջոցով:
– նպաստել վարկային ռիսկի հսկողության գործուն համակարգի ստեղծմանը` ապահովելով վարկային ռիսկի կառավարման մեխանիզմ:

Մեր նպատակն է.
– օժանդակել Հայաստանում ձեռնարկատիրության զարգացմանն ու ամրապնդմանը` դառնալով հուսալի և վստահելի գործընկեր ձեռնարկատերերի համար, ինչպես նաև պահպանել և ամրապնդել ներկայիս հաճախորդների վստահությունը,
– պոտենցիալ հաճախորդների համար վարկավորման ընթացակարգը դարձնել դյուրին և հասանելի:
 


«Էկլօֆ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

www.eclof.am

ԷԿԼՕՖ Առաքելությունը`միկրովարկավորման միջոցով նպաստել սոցիալական արդարության և մարդկային արժանապատվության ապահովմանը:

ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ ՍՊԸ-ն իր նպատակներն իրականացնելիս ձգտում է բարձր պահել իր՝ որպես միջազգային միկրոֆինանսական ցանցի անդամի հեղինակությունը՝ իր հաճախորդներին մատուցելով բարձրորակ ֆինանսական ծառայություններ և խորհրդատվություն: Միաժամանակ ընկերությունը ձգտում է ունենալ կարևոր դերակատարում գյուղական համայնքների զարգացմանը և աղքատության հաղթահարման գործում:


«Արմենիան լիզինգ քամփնի» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

www.armleasing.am

Ընկերության առաքելությունն է․ լինել անընդհատ զարգացող, նորարար և կայուն ֆինանսական գործընկեր` տրամադրելով ճկուն և բարձրակարգ ֆինանսական և ոչ ֆինանսական (խորհրդատվական, ուսուցողական, տնտեսության առանձին ճյուղերի զարգացմանը օժանդակող) ծառայություններ տնտեսության տարբեր ոլորտներում գործող տնտեսվարող սուբյեկտներին և բնակչությանը:
Ընկերությունն իր գործունեությունը ուղղում է առավելապես փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացմանը և մի շարք ֆինանսական գործիքների կիրառման միջոցով ՀՀ տնտեսության ներքին ֆինանսավորման համակարգի ընդլայնմանը նպաստելուն՝ ելնելով Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական շահերից:
 


«Արֆին» ՎՄ ՍՊԸ

Կազմակերպության առաքելությունը՝

www.arfin.am

Կազմակերպության առաքելությունը՝

Մատուցել որակյալ ֆինանսական ծառայություններ , նպաստել հաճախորդների կենսամակարդակի բարձրացմանը:

Կազմակերպության նպատակը՝

Ապահովել վարկերի արագ տրամադրման և որակյալ սպասարկման բարձր մակարդակ
Ապահովել կայուն եկամուտ մասնակիցներին
Նպաստել աշխատակիցների բարեկեցությանը


ՀՀ ՎԿԱ անդամներն ունեն մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների լայն ցանց Երևանում, ՀՀ բոլոր մարզերում, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում: